scim-wnn is module of SCIM-IMEngine for Wnn Japanese conversion.

@tamra tamra authored on 24 Jun 2005
honoka 単純予測の個数を限定。 18 years ago
scim-wnn ローマ字入力時に未確定文字を色付けするよう変更。 19 years ago